O projektu

Projekt Digitální doba s lidskou tváří zvyšuje informovanost a povědomí o dopadu technologií na lidská práva nejen v novinářském světě a ve vzdělávacích institucích, ale i mezi širokou veřejností.

Moderní technologie, včetně prvků umělé inteligence, a digitalizace ovlivňují čím dál více nejrůznější sféry našich životů. Pandemie COVID-19 využívání těchto nástrojů významně posílila. Ukázala ve velkém nejen jejich možnosti, ale také nežádoucí dopad na lidská práva občanů, hlavně zranitelných skupin (tzn. diskriminace seniorů, porušování práva na vzdělání atd.).

Na naléhavé výzvy globální digitální éry musejí reagovat i média, která plní v demokratické společnosti zásadní roli. Měla by být zásadním aktérem v předvídání, analýze a reakci na porušování lidských práv v důsledku využití moderních technologií. Tato nutná dovednost ale kvůli absenci odpovídajícího vzdělávání novinářů na univerzitách i v médiích chybí, což má vzhledem k poslání žurnalistiky dopad i na veřejnost a informovanost občanů.

V mezioborové spolupráci českých vzdělávacích, akademických a neziskových subjektů a norského partnera EFN z oblasti digitalizace a práva chceme situaci změnit a zvýšit schopnost vzdělávacích institucí a médií řešit tuto palčivou výzvu. To, jak ji vnímají samotní čeští novináři, bude předmětem ojedinělého výzkumu na počátku projektu. Do jeho designu zapojíme také seniory a osoby s postižením, jichž se tento problém často týká. Na kolokviu pak představíme výsledky, jež využijeme k návrhu a implementaci semestrálního kurzu v oboru žurnalistika na FSV UK, znovu ve spolupráci zranitelných skupin.

Zavedeme tak první dlouhodobý vzdělávací modul v ČR zaměřený na eliminaci diskriminace a porušování lidských práv v rámci tvorby a distribuce mediálních obsahů tvořených novináři ve sféře moderních technologií a jejich využití. Modul přetvoříme i do série online lekcí a do příručky pro novináře. Obojí bude využitelné na českých univerzitách, v médiích i v Norsku. Vše představíme na finálním symposiu. Cílíme na dlouhodobé zvyšování informovanosti a povědomí o dopadu technologií na lidská práva nejen v novinářském světě a ve vzdělávacích institucích, ale i mezi širokou veřejností.